Hotel Viane donderdag 16 nov 2017 Olga & George

Board 1
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 2:Paul & Willy   43010 3NT+1 E 
3:Marleen & Rob 10:Hilde & Kris 50  10 0 3NT-1 E 
4:Celine & Wilfried 7:Lydia & Piet   4007 3NT= W 
5:Micheline & Maurits 8:Magda & Leo   1304 2C+2 W 
6:Maria & Raymond 11:Diane H. & Leo H.   4007 3NT= E 
9:Elzie & Leen 12:Angeline & Anne   1202 1NT+1 W 
Board 2
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 2:Paul & Willy 100  10 0 4S-2 E 
3:Marleen & Rob 10:Hilde & Kris   4209 4S= E 
4:Celine & Wilfried 7:Lydia & Piet   4209 4S= E 
5:Micheline & Maurits 8:Magda & Leo 50  3 3S-1 E 
6:Maria & Raymond 11:Diane H. & Leo H.   1206 2NT= W 
9:Elzie & Leen 12:Angeline & Anne 50  3 4S-1 E 
Board 3
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 2:Paul & Willy   502 3C-1 N 
3:Marleen & Rob 10:Hilde & Kris   65010 4S+1 E 
4:Celine & Wilfried 7:Lydia & Piet   2004 3S+2 E 
5:Micheline & Maurits 8:Magda & Leo   6207 4S= E 
6:Maria & Raymond 11:Diane H. & Leo H. 100  10 0 4S-1 E 
9:Elzie & Leen 12:Angeline & Anne   6207 4S= E 
Board 4
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 2:Paul & Willy 630  10 0 3NT+1 N 
3:Marleen & Rob 10:Hilde & Kris 130  4 2D+2 N 
4:Celine & Wilfried 7:Lydia & Piet   1406 3H= E 
5:Micheline & Maurits 8:Magda & Leo 620  2 4S= S 
6:Maria & Raymond 11:Diane H. & Leo H.   2009 4S-2 S 
9:Elzie & Leen 12:Angeline & Anne   2009 4S-2 S 
Board 5
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
3:Marleen & Rob 4:Celine & Wilfried 100  1 4S-2 E 
6:Maria & Raymond 10:Hilde & Kris   4208 4S= E 
8:Magda & Leo 9:Elzie & Leen 100  1 4S-2 E 
11:Diane H. & Leo H. 2:Paul & Willy 50  5 4S-1 E 
12:Angeline & Anne 5:Micheline & Maurits 50  5 3S-1 E 
13:Jef & Karel 7:Lydia & Piet   43010 3NT+1 W 
Board 6
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
3:Marleen & Rob 4:Celine & Wilfried   65010 4H+1 E 
6:Maria & Raymond 10:Hilde & Kris 100  10 0 4H-1 E 
8:Magda & Leo 9:Elzie & Leen   6008 5D= W 
11:Diane H. & Leo H. 2:Paul & Willy   1102 3D= W 
12:Angeline & Anne 5:Micheline & Maurits   1505 3S-3 S 
13:Jef & Karel 7:Lydia & Piet   1505 2NT+1 W 
Board 7
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
3:Marleen & Rob 4:Celine & Wilfried 600  4 3NT= S 
6:Maria & Raymond 10:Hilde & Kris 90  10 1C+1 S 
8:Magda & Leo 9:Elzie & Leen 630  10 0 3NT+1 S 
11:Diane H. & Leo H. 2:Paul & Willy 600  4 3NT= S 
12:Angeline & Anne 5:Micheline & Maurits 210  8 2NT+3 S 
13:Jef & Karel 7:Lydia & Piet 600  4 3NT= S 
Board 8
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
3:Marleen & Rob 4:Celine & Wilfried 110  8 2C+1 S 
6:Maria & Raymond 10:Hilde & Kris 400  3 3NT= N 
8:Magda & Leo 9:Elzie & Leen 430  10 0 3NT+1 N 
11:Diane H. & Leo H. 2:Paul & Willy   5010 5S-1 S 
12:Angeline & Anne 5:Micheline & Maurits 400  3 3NT= N 
13:Jef & Karel 7:Lydia & Piet 170  6 2S+2 S 
Board 9
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 4:Celine & Wilfried 110  2 2D+1 S 
2:Paul & Willy 9:Elzie & Leen   507 4H-1 N 
3:Marleen & Rob 8:Magda & Leo 420  10 0 4H= N 
5:Micheline & Maurits 6:Maria & Raymond   507 5D-1 S 
11:Diane H. & Leo H. 10:Hilde & Kris   507 4H-1 N 
13:Jef & Karel 12:Angeline & Anne   507 4H-1 N 
Board 10
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 4:Celine & Wilfried 120  1 2NT= N 
2:Paul & Willy 9:Elzie & Leen 90  5 1NT= N 
3:Marleen & Rob 8:Magda & Leo 120  1 1NT+1 N 
5:Micheline & Maurits 6:Maria & Raymond 90  5 1NT= N 
11:Diane H. & Leo H. 10:Hilde & Kris   1009 2NT-1 N 
13:Jef & Karel 12:Angeline & Anne   1009 2NT-1 N 
Board 11
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 4:Celine & Wilfried 430  9,8 0,2 3NT+1 N 
2:Paul & Willy 9:Elzie & Leen   1000,2 9,8 4H-2 N 
3:Marleen & Rob 8:Magda & Leo        Not Played 
5:Micheline & Maurits 6:Maria & Raymond 400  7,4 2,6 3NT= N 
11:Diane H. & Leo H. 10:Hilde & Kris   502,6 7,4 3H-1 N 
13:Jef & Karel 12:Angeline & Anne 120  5 2NT= N 
Board 12
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 4:Celine & Wilfried 650  10 4S+1 N 
2:Paul & Willy 9:Elzie & Leen 690  5 3NT+3 N 
3:Marleen & Rob 8:Magda & Leo 680  8 4S+2 N 
5:Micheline & Maurits 6:Maria & Raymond 690  5 3NT+3 S 
11:Diane H. & Leo H. 10:Hilde & Kris 720  1 3NT+4 S 
13:Jef & Karel 12:Angeline & Anne 720  1 3NT+4 S 
Board 13
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 11:Diane H. & Leo H. 110  4 2S= N 
2:Paul & Willy 5:Micheline & Maurits 200  10 0 3H-2 E 
7:Lydia & Piet 8:Magda & Leo 100  9 3H-1 E 
9:Elzie & Leen 6:Maria & Raymond 110  4 2S= N 
12:Angeline & Anne 3:Marleen & Rob 110  4 2S= N 
13:Jef & Karel 10:Hilde & Kris 100  9 3H-1 E 
Board 14
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 11:Diane H. & Leo H. 50  10 0 1S-1 E 
2:Paul & Willy 5:Micheline & Maurits   903 1NT= E 
7:Lydia & Piet 8:Magda & Leo   1408 1S+2 E 
9:Elzie & Leen 6:Maria & Raymond   903 1NT= E 
12:Angeline & Anne 3:Marleen & Rob   1106 1S+1 E 
13:Jef & Karel 10:Hilde & Kris   15010 1NT+2 E 
Board 15
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 11:Diane H. & Leo H. 100  10 0 3NT-2 E 
2:Paul & Willy 5:Micheline & Maurits   1208 1NT+1 E 
7:Lydia & Piet 8:Magda & Leo 50  4 3NT-1 E 
9:Elzie & Leen 6:Maria & Raymond   15010 1NT+2 E 
12:Angeline & Anne 3:Marleen & Rob 50  4 3NT-1 E 
13:Jef & Karel 10:Hilde & Kris 50  4 3H-1 E 
Board 16
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 11:Diane H. & Leo H. 100  4 3C-1 E 
2:Paul & Willy 5:Micheline & Maurits   5010 2D-1 S 
7:Lydia & Piet 8:Magda & Leo 100  4 3C-1 E 
9:Elzie & Leen 6:Maria & Raymond 100  4 3C-1 E 
12:Angeline & Anne 3:Marleen & Rob 100  4 2C-1 E 
13:Jef & Karel 10:Hilde & Kris 100  4 3C-1 E 
Board 17
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
2:Paul & Willy 3:Marleen & Rob 450  4 4H+1 N 
5:Micheline & Maurits 4:Celine & Wilfried 450  4 4H+1 S 
6:Maria & Raymond 7:Lydia & Piet 450  4 4H+1 S 
9:Elzie & Leen 10:Hilde & Kris 450  4 4H+1 N 
12:Angeline & Anne 1:Olga & George 450  4 4H+1 N 
13:Jef & Karel 8:Magda & Leo 200  10 2H+3 N 
Board 18
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
2:Paul & Willy 3:Marleen & Rob   1108 3D= E 
5:Micheline & Maurits 4:Celine & Wilfried 50  4 3D-1 E 
6:Maria & Raymond 7:Lydia & Piet 50  4 5D-1 E 
9:Elzie & Leen 10:Hilde & Kris 50  4 3D-1 E 
12:Angeline & Anne 1:Olga & George   30010 3S-3 N 
13:Jef & Karel 8:Magda & Leo 100  10 0 4D-2 E 
Board 19
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
2:Paul & Willy 3:Marleen & Rob   1502 2NT+1 W 
5:Micheline & Maurits 4:Celine & Wilfried   1806 1NT+3 W 
6:Maria & Raymond 7:Lydia & Piet   1806 1NT+3 W 
9:Elzie & Leen 10:Hilde & Kris   1806 1NT+3 W 
12:Angeline & Anne 1:Olga & George   12010 0 1NT+1 W 
13:Jef & Karel 8:Magda & Leo   63010 3NT+1 E 
Board 20
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
2:Paul & Willy 3:Marleen & Rob 90  2 2D= N 
5:Micheline & Maurits 4:Celine & Wilfried 90  2 2D= N 
6:Maria & Raymond 7:Lydia & Piet   1709 2S+2 W 
9:Elzie & Leen 10:Hilde & Kris 90  2 2D= N 
12:Angeline & Anne 1:Olga & George   1709 3S+1 W 
13:Jef & Karel 8:Magda & Leo   1006 3D-1 N 
Board 21
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 5:Micheline & Maurits 70  1 1C= N 
4:Celine & Wilfried 9:Elzie & Leen   2008 3S+2 W 
7:Lydia & Piet 2:Paul & Willy   42010 4S= W 
10:Hilde & Kris 8:Magda & Leo   1706 3S+1 W 
11:Diane H. & Leo H. 12:Angeline & Anne 70  1 1C= N 
13:Jef & Karel 3:Marleen & Rob 50  4 4S-1 W 
Board 22
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 5:Micheline & Maurits   1106 3C= E 
4:Celine & Wilfried 9:Elzie & Leen 200  1 4S-2 W 
7:Lydia & Piet 2:Paul & Willy 200  1 4S-2 W 
10:Hilde & Kris 8:Magda & Leo   50010 4H*-3 N 
11:Diane H. & Leo H. 12:Angeline & Anne   1508 4C+1 E 
13:Jef & Karel 3:Marleen & Rob   504 3H-1 N 
Board 23
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 5:Micheline & Maurits   1009 1S-1 N 
4:Celine & Wilfried 9:Elzie & Leen 150  1 1NT+2 S 
7:Lydia & Piet 2:Paul & Willy   1009 2D-1 N 
10:Hilde & Kris 8:Magda & Leo 150  1 1NT+2 S 
11:Diane H. & Leo H. 12:Angeline & Anne 90  6 1NT= S 
13:Jef & Karel 3:Marleen & Rob 110  4 2S= N 
Board 24
 NS   EW   NS Score   EW Score   NS Pts   EW Pts   Contract 
1:Olga & George 5:Micheline & Maurits 100  2 2H-2 E 
4:Celine & Wilfried 9:Elzie & Leen 120  10 0 1NT+1 S 
7:Lydia & Piet 2:Paul & Willy 50  7 2H-1 E 
10:Hilde & Kris 8:Magda & Leo 50  7 2H-1 E 
11:Diane H. & Leo H. 12:Angeline & Anne 50  7 1H-1 E 
13:Jef & Karel 3:Marleen & Rob 50  7 2H-1 E 

To return to the result page, Click Here

Results produced by Keith Sheppard's Duplicate Scorer (email for details).